Ngành Bưu điện với sứ mệnh đưa báo Đảng đến với nhân dân

Báo, tạp chí của Đảng có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, gắn bó với quá trình hoạt động của tổ chức đảng. Để góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với toàn xã hội, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên mọi miền đất nước; phản ánh kịp thời, đúng đắn ý chí, nguyện vọng cùng những thành tích, sáng kiến, kinh nghiệm của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, ngày 28/12/1996, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 11-CT/TW về “Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”.

Trong đó, nhấn mạnh, “Mỗi chi bộ đảng, mỗi uỷ ban nhân dân, hội dồng nhân dân xã, phường, mỗi cơ sở Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong cả nước đều có báo Nhân Dân (hằng ngày) và các báo của đảng bộ địa phương mình. Mỗi đảng bộ cơ sở đều có ít nhất một tạp chí Cộng sản. Có các hình thức phù hợp để đảng viên, đoàn viên và nhân dân thường xuyên đọc, nghiên cứu báo và tạp chí của Đảng, hiểu rõ, nắm vững và thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước”.


Tại Hội nghị quán triệt thông báo kết luận 173-TB/TW ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư, Tổng giám đốc Chu Quang Hào nhấn mạnh,
công tác phát hành báo và tạp chí của Đảng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Bưu điện Việt Nam

Trong hành trình 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Bưu điện vinh dự và tự hào được Đảng và Nhà nước giao trọng trách đảm nhiệm toàn bộ công tác phát hành báo chí, trong đó công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng luôn được chú trọng đặt lên hàng đầu. Sự ra đời của Chỉ thị 11-CT/TW một lần nữa khẳng định nhiệm vụ chính trị to lớn của ngành Bưu điện trong việc đưa báo Đảng đến với đông đảo cán bộ, đảng viên trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Bài 1: Chủ trương của Đảng và nhiệm vụ chính trị giao cho ngành Bưu điện

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng qua mạng lưới Bưu điện đã và đang phục vụ đắc lực cho việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng đất nước ngày một phát triển.

Chủ trương của Đảng về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Ngày 28/12/1996, Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng nêu rõ: Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, báo của các đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nằm trong hệ thống báo chí cách mạng cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, cơ quan Trung ương của Đảng; báo tỉnh, thành phố, cơ quan của đảng bộ địa phương, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Để góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với toàn xã hội, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên mọi miền đất nước; phản ánh kịp thời ý chí, nguyện vọng cũng như thành tích, sáng kiến, kinh nghiệm của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ đảng và tổ chức đảng các cấp, các ban ngành, đoàn thể tổ chức tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, sự bùng nổ thông tin, các thế lực phản động, thù địch tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để chống phá Đảng, Nhà nước; ngày 25/8/2012, Ban Bí thư ra Kết luận số 29-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII. Qua đó, tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí ĐảngKết luận một lần nữa nhấn mạnh “việc chủ động thông tin, định hướng dư luận thông qua các báo, tạp chí của Đảng, nhất là báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản là rất quan trọng”.

Báo Đảng là cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân

Khẳng định báo và tạp chí của Đảng là “món ăn” tinh thần không thể thiếu của cán bộ, đảng viên và nhân dân, mới đây, ngày 6/4/2020, Ban Bí thư đã ban hành Thông báo số 173-TB/TW thông báo kết luận về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Ngay sau đó, ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn việc quán triệt và tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư.

Các văn bản, chỉ đạo của Đảng về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng cho thấy, ở thời điểm nào, báo, tạp chí của Đảng luôn đóng vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng. Báo, tạp chí của Đảng cung cấp thông tin, định hướng dư luận, phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và nâng cao trình độ nhận thức chính trị, tư tưởng và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là kênh thông tin tuyên truyền chính thống, tin cậy để làm tài liệu sinh hoạt cho cấp uỷ, chính quyền nhiều địa phương, cơ sở. Thông tin trên báo, tạp chí của Đảng được xem là chỗ dựa tinh thần cho đảng viên, quần chúng nhân dân, nhất là sự tin cậy về mặt pháp lý và tính chân thực.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước ngày càng phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng thì vị trí, vai trò của báo và tạp chí của Đảng càng ý nghĩa. Nhất là đối với cán bộ cơ sở cấp xã, thôn, ấp, các già làng, trưởng bản,… việc được mua, đọc báo và tạp chí của Đảng là vô cùng quan trọng, giúp nâng cao nhận biết, tuyên truyền và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực phản động, thù địch hiệu quả nhất.

Do đó, triển khai khai đưa báo Đảng đến với đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân để việc đọc và làm theo báo Đảng trở thành hoạt động thường xuyên là việc làm quan trọng ở bất kỳ thời điểm nào.

Ngành Bưu điện thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao

Lịch sử phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam gắn liền với lịch sử của ngành Bưu điện trong chặng đường suốt 75 năm qua. Với vai trò là doanh nghiệp bưu chính quốc gia, ở bất kỳ giai đoạn nào, Bưu điện Việt Nam cũng luôn là một phần đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của Ngành và đất nước. Với năng lực mạng lưới vững mạnh và rộng khắp trên cả nước, Bưu điện Việt Nam đã phát huy lợi thế hàng đầu trong việc duy trì ổn định nguồn nhân lực cũng như mạng khai thác, vận chuyển, bảo đảm lưu thoát tất cả các tuyến cho đến tận tuyến xã, thôn, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Trong việc tổ chức phát hành báo và tạp chí của Đảng, theo Chỉ thị 11- CT/TW, ngành Bưu điện được giao nhiệm vụ tăng cường tổ chức phát hành báo chí của Đảng, tạo điều kiện trong phương thức truyền báo để mỗi chi bộ Đảng, mỗi ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân xã, phường, mỗi cơ sở Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong cả nước đều có báo Nhân dân (hàng ngày) và các báo của đảng bộ địa phương mình, mỗi Đảng bộ cơ sở đều có ít nhất một cuốn tạp chí Cộng sản. 

Kết luận số 29-KL/TW ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng nêu rõ, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) phải làm tốt nhiệm vụ chủ lực phát hành báo, tạp chí của Đảng, với phương châm kết hợp hài hòa giữa kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Tại Hướng dẫn việc quán triệt và tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng của Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ rõ: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Phát hành báo chí Trung ương tiếp tục nâng cao chất lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng đến các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đảm bảo kịp thời, chính xác, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo.”


Nhân viên bưu điện thực hiện phân loại, đóng gói báo, tạp chí trước khi phát hành đến mọi miền tổ quốc

Xác định công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng luôn được đặt lên hàng đầu, ngay sau khi có Chỉ thị 11-CT/TW, Tổng công ty đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-PHBC về việc tăng cường công tác phát hành báo chí; Chỉ thị số 01/CT-PHBC về nâng cao chất lượng công tác phát hành báo chí chỉ đạo các Bưu điện cơ sở trên cả nước nâng cao chất lượng công tác phát hành báo Đảng.

Ngành Bưu điện cùng với báo Nhân dân, tạp chí Cộng sản - những đơn vị tiên phong trong việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị, đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn để duy trì ổn định các mặt hoạt động, đặc biệt là hệ thống mạng lưới chuyển phát, phát hành báo chí, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.

Thời điểm đó, Bưu điện Việt Nam tập trung đầu tư công nghệ, thiết bị, phát triển mạng lưới cả về số lượng và chất lượng để phục vụ công tác phát hành báo chí của Đảng ngày một tốt hơn. Cụ thể, đầu tư các thiết bị truyền báo theo công nghệ mới giúp rút ngắn thời gian truyền; phối hợp với báo Nhân dân phát triển mạnh truyền báo, mở thêm ba điểm truyền tại Bình Định (năm 1996), Đắk Lắk (năm 1998) và Điện Biên (năm 2004) nhằm đẩy nhanh việc phát hành báo đến bạn đọc. Bên cạnh đó, hàng năm, phối hợp với báo Nhân dân, tạp chí Cộng sản đi kiểm tra công tác phát hành báo Đảng tại bưu điện các tỉnh, thành phố. Phối hợp tổ chức nhiều hội nghị phát hành và bạn đọc theo từng vùng miền, qua đó đúc kết nhiều kinh nghiệm hay, cách làm tốt để nhân rộng, đồng thời khắc phục  những khó khăn, vướng mắc của cơ sở.

Đánh giá tại Hội nghị Sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW cho thấy, từ năm 1996 đến năm 2007, sản lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng phát hành qua Bưu điện được duy trì ổn định và phát triển, tỷ lệ tăng bình quân từ 3,5%/năm.

Nhân viên Bưu điện Việt Nam mang báo đến tay độc giả

Không ngừng nỗ lực nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng trên toàn mạng lướitiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị, quán triệt Kết luận số 29-KL/TW và mới đây là Thông báo 173-TB/TW của Ban Bí thư, trong thời gian qua, Bưu điện Việt Nam luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đưa thời gian phát báo, tạp chí của Đảng là một trong những chỉ tiêu chất lượng quan trọng đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước. Bưu điện Việt Nam, đầu mối là công ty Phát hành báo chí Trung ương đã không ngừng thực hiện các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng trên toàn mạng lưới.

Cụ thể, tổ chức rà soát, sắp xếp lại mạng lưới bưu chính chuyển phát hợp lý, hiệu quả. Cụ thể, thực hiện cải tiến hành trình đường thư từ mạng cấp 1 đến cấp 2, cấp 3 nhằm rút ngắn thời gian chuyển phát báo chí đến độc giả. Thường xuyên thực hiện rà soát, điều chỉnh hành trình các tuyến chuyển phát, đặc biệt là mạng đường thư cấp 2, 3 (cấp huyện, xã), quan tâm đến công đoạn phát của bưu tá nhằm bảo đảm báo, tạp chí của Đảng, báo của đảng bộ tỉnh, thành phố đến đúng địa chỉ, đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, đặc biệt quan tâm đến việc cải tiến các thủ tục, quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành.

Hằng năm, để giữ ổn định và nâng cao sản lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng, nhất là ở những địa bàn sản lượng báo chí phát hành có xu hướng giảm, Bưu điện Việt Nam đã chỉ đạo và giao chỉ tiêu cụ thể về số lượng và chất lượng phát hành báo công ích cho các bưu điện tỉnh, thành phố. Chỉ đạo các Bưu điện tỉnh, thành chủ động, tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương những biện pháp khả thi, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị để giữ ổn định và nâng cao số lượng phát hành báo, tạp chí Đảng các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ công đoạn tiếp nhận nhu cầu đặt báo đến khâu khai thác, phân phối, vận chuyển và phát báo, đặc biệt là chất lượng chuyển phát tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Với sự nỗ lực của cả mạng lưới, hiện nay, Bưu điện Việt Nam có trên 13.000 điểm phục vụ gồm hệ thống bưu cục, đại lý, kiot, điểm Bưu điện - Văn hóa xã trải rộng khắp cả nước, từ vùng đồng bằng đến miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo với bán kính phục vụ bình quân đạt 2,93 km/điểm, đảm bảo mỗi xã có tối thiểu một điểm phục vụ.

Bên cạnh đó là 3 trung tâm khai thác báo chí liên tỉnh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; 8 điểm in báo phân phối liên tỉnh đặt tại Điện Biên, Nghệ An, Bình Định, Đắc Lắk, Cần Thơ, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; 78 bưu cục khai thác cấp 1 (gồm 17 Bưu cục khai thác vùng, 61 Bưu cục khai thác trung tâm tỉnh, thành phố) đảm nhiệm khai thác cấp vùng, trung tâm tỉnh,thành phố; 597 bưu cục khai thác cấp 2 đảm nhận phần khai thác cấp quận, huyện, khu vực). Mạng phát bao phủ rộng khắp với tổng số 11.900 tuyến phát từ tỉnh xuống xã, nhờ đó phát hành hiệu quả hàng trăm triệu tờ báo mỗi năm.

Cụ thể, năm 2017, Bưu điện Việt Nam phát hành được176, 9 triệu tờ báo, tạp chí của Đảng; năm 2018 là 182,4 triệu tờ; năm 2019 là 182,7 triệu tờ và năm 2020 đăng ký phát hành 182,8 triệu tờ. Qua đó, đã kịp thời đưa báo, tạp chí của Đảng đến với độc giả trên khắp mọi miền đất nước.

(Bài 2: Muôn nẻo đường đưa báo Đảng đến với nhân dân)