Đồng ý thí điểm chuyển giao cho nhân viên Bưu điện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 23/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 972/UBND-NCPC về việc thí điểm chuyển giao cho nhân viên Bưu điện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc thí điểm chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho nhân viên Bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01/03/2021 cho đến khi có hướng dẫn chính thức của Văn phòng Chính phủ.

Giao Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công) theo dõi, giám sát việc hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị thực hiện việc chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho nhân viên Bưu điện. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh những trường hợp giải quyết thủ tục hành chính không đảm bảo thời gian và chất lượng theo quy định.