Bưu điện tỉnh Bình Thuận tổ chức bán hàng và Hội thảo An sinh BĐ tại BĐH Đức Linh

Ngày 29/09/2019, BĐT Bình Thuận tổ chức bán hàng tại 2 điểm VHX Vũ Hòa và VHX Mepu thuộc BĐH Đức Linh.

 

 

Sau buổi bán hàng tại VHX Vũ Hòa, BĐT đã bán được 5 bảo hiểm ô tô, 18 BHXM, 13 bảo hiểm An sinh bưu điện.

 

Một số hình ảnh bán hàng tại VHX Mepu:

 

 

 

 

Kết quả bán hàng tại VHX Mepu: BĐT đã bán được 60 bảo hiểm An sinh bưu điện và 10tr tiền bán hàng BTCom