Bưu điện tỉnh Bình Thuận tổ chức bán hàng tại các Bưu điện huyện, thị xã

Ngày 25/04/2020, BĐH Bắc Bình, BĐH Đức Linh, BĐTX Lagi trực thuộc BĐT Bình Thuận tổ chức bán hàng tại các BĐ-VHX. Sau đây là một số hình ảnh bán hàng tại các đơn vị:

 

Bán hàng tại VHX Hòa Thắng 3 - BĐH Bắc Bình. Kết quả bán được 10 BHXM, 2 BH ASBĐ, 1BHXH tự nguyện và hơn 3tr tiền BTcom

 

Bán hàng tại VHX Tân Phước - BĐTX Lagi. Kết quả bán được 4 BHXM và hơn 2tr tiền BTcom

 

Bán hàng tại VHX MePu - BĐH Đức Linh

 

Bán hàng tại VHX Sùng Nhơn - BĐH Đức Linh

 

Bán hàng tại VHX Võ Xu - BĐH Đức Linh

 

Bán hàng tại VHX Vũ Hòa - BĐH Đức Linh

Kết thúc ngày hội bán hàng tại các BĐ-VHX, BĐH Đức Linh bán được 17 BHXM, 2 BH ASBĐ và hơn 7tr tiền BTcom.