Hà Nam: Thực hiện chi trả lương hưu, bảo hiểm xã hội tháng 4 và 5 tại nhà cho hơn 41000 người hưởng.

Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức chi trả cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và bảo trợ xã hội tại nhà cho người dân theo phương án chi trả gộp 1 lần tiền chế độ của cả tháng 4 và 5. Hình thức chi trả bằng tiền mặt sẽ tiến hành chi trả tại nhà không thu phí từ ngày 16/4; chậm nhất đến ngày 25/5 việc chi trả lương hưu, trợ cấp trợ cấp bảo hiểm xã hội và bảo trợ xã hội phải hoàn thành.