Bưu điện tỉnh cùng Bảo hiểm xã hội tổ chức sơ kết công tác phối hợp 6 tháng đầu năm