Hoạt động tại đơn vị

Tôn Vinh

 • P. KHKD được TCT tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2018 P. KHKD được TCT tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2018 P. KHKD được TCT tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018
 • P. TCHC được TCT tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2018 P. TCHC được TCT tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2018 P. TCHC được TCT tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018
 • BĐH Tuy Phong được TCT tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2018 BĐH Tuy Phong được TCT tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2018 BĐH Tuy Phong được TCT tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018
 • BĐH Bắc Bình được TCT tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2018 BĐH Bắc Bình được TCT tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2018 BĐH Bắc Bình được TCT tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018
 • BĐTX La Gi được TCT tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2018 BĐTX La Gi được TCT tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2018 BĐHTX La Gi được TCT tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018
 • BĐH Đức Linh được TCT tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2018 BĐH Đức Linh được TCT tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2018 BĐH Đức Linh được TCT tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018
 • BĐH Phú Quý được TCT tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2018 BĐH Phú Quý được TCT tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2018 BĐH Phú Quý được TCT tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018
 • Chị Trần Thị Mỹ Linh - Danh hiệu Chị Trần Thị Mỹ Linh - Danh hiệu " Nhân viên BĐVHX" Quý 4/2018 Nhân viên BĐVHX, BĐH Tánh Linh, BĐT Bình Thuận
 • Chị Nguyễn Thị Hoa - Danh hiệu Chị Nguyễn Thị Hoa - Danh hiệu " Nhân viên BĐVHX" Quý 4/2018 Nhân viên BĐVHX, BĐH Bắc Bình, BĐT Bình Thuận
 • Chị Hồ Thị Việt - Danh hiệu Chị Hồ Thị Việt - Danh hiệu " Nhân viên BĐVHX" Quý 4/2018 Nhân viên BĐVHX, BĐH Đức Linh, BĐT Bình Thuận
 • Chị Lê Thị Hồng Thiệp - Danh hiệu Chị Lê Thị Hồng Thiệp - Danh hiệu " Nhân viên BĐVHX" Quý 4/2018 Nhân viên BĐVHX, BĐH Tuy Phong, BĐT Bình Thuận
 • Anh Phạm Văn Phước - Danh hiệu Anh Phạm Văn Phước - Danh hiệu " Bưu tá xã" Quý 4/2018 Bưu tá xã, BĐH Hàm Tân, BĐT Bình Thuận
 • Chú Nguyễn Văn Diềm - Danh hiệu Chú Nguyễn Văn Diềm - Danh hiệu "Bưu tá xã" Quý 4/2018 Bưu tá xã, BĐH Bắc Bình, BĐT Bình Thuận
 • Chú Mai Hữu Em - Danh hiệu Chú Mai Hữu Em - Danh hiệu "Bưu tá xã" quý 4/2018 Bưu tá xã, BĐH Tánh Linh, BĐT Bình Thuận
 • Anh Lê Văn Hoàng - Danh hiệu Anh Lê Văn Hoàng - Danh hiệu "Bưu tá tận tuy" quý 4/2018 Bưu tá, Bưu cục phát Tuy Phong, BDDH Tuy Phong, BĐT Bình Thuận
 • Chị Nguyễn Thị Hồng Huấn - Danh hiệu Chị Nguyễn Thị Hồng Huấn - Danh hiệu "Bưu tá tận tụy" quý 4/2018 Bưu tá, Bưu cục phát Bắc Bình, BĐT Bình Thuận
 • Chú Nguyễn Thanh Long - Danh hiệu Chú Nguyễn Thanh Long - Danh hiệu "Bưu tá tận tuy" quý 4/2018 Bưu tá, Bưu cục phát Hàm Tân, BĐH Hàm Tân, BĐT Bình Thuận
 • Anh Võ Thanh Bình - Danh hiệu Anh Võ Thanh Bình - Danh hiệu "Vận chuyển bưu chính giỏi" quý 4/2018 Bưu tá xã, Bưu cục phát Tuy Phong, BĐT Bình Thuận
 • Anh Nguyễn Mạnh Phú - Danh hiệu Anh Nguyễn Mạnh Phú - Danh hiệu "Vận chuyển bưu chính giỏi" quý 4/2018 Bưu tá, VHX Tân An, BĐTX La Gi, BĐt Bình THuận
 • Anh Nguyễn Văn Phát - Danh hiệu Anh Nguyễn Văn Phát - Danh hiệu "Vận chuyển bưu chính giỏi" quý 4/2018 Nhân viên vận chuyển bưu chính, Trung tâm khai thác vận chuyển TP. Phan Thiết, BĐT Bình Thuận
 • Chị Nguyễn Thị Thu Hiền - Danh hiệu Chị Nguyễn Thị Thu Hiền - Danh hiệu "Khai thác viên giỏi" quý 4/2018 Giao dịch viên, Bưu cục Lương Sơn, BĐH Bắc Bình, BĐT Bình Thuận
 • Chị Bùi Thị Mỹ Linh - Danh hiệu Chị Bùi Thị Mỹ Linh - Danh hiệu "Khai thác viên giỏi" quý 4/2018 Giao dịch viên, Bưu cục loại 3 Phan Rí Cửu, BĐH Tuy Phong, BĐT Bình Thuận
 • Anh Hoàng Thanh Sơn - Danh hiệu Anh Hoàng Thanh Sơn - Danh hiệu " Khai thác viên giỏi" quý 4/2018 Khai thác viên, Bưu cục phát Tánh Linh, BĐH Tánh Linh, BĐT Bình Thuận
 • Chị Nguyễn Thị Hoa Thơm - Danh hiệu Chị Nguyễn Thị Hoa Thơm - Danh hiệu "Lao động bán hàng giỏi" quý 4/2018 Tổ tiếp thị bán hàng, BĐTX La Gi, BĐT Bình Thuận
 • Chị Phạm Thị Sửu - Danh hiệu Chị Phạm Thị Sửu - Danh hiệu "Lao động bán hàng giỏi" quý 4/2018 Tổ tiếp thị bán hàng, BĐH Tánh Linh, BĐT Bình Thuận
 • Chị Đinh Thị Thanh Hiền - Danh hiêu Chị Đinh Thị Thanh Hiền - Danh hiêu "Lao động bán hàng giỏi" quý 4/2018 Tổ trưởng giao dịch trung tâm, BĐTX La Gi, BĐT Bình Thuận
 • Chị Hồ Thị Diệu - Danh hiệu Chị Hồ Thị Diệu - Danh hiệu "Lao động bán hàng giỏi" quý 4/2018 Giao dịch viên, BĐH Tuy Phong, BĐT Binh Thuận
 • BĐH Tánh Linh được tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin v à Truyền thông năm 2018 BĐH Tánh Linh được tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin v à Truyền thông năm 2018 Đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • BĐT Bình Thuận được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 BĐT Bình Thuận được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 Đã có thành tích xuất sắc, đẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Chị Nguyễn Thị Hồng Phương - Nhân viên tiêu biểu vượt khó vươn lên Chị Nguyễn Thị Hồng Phương - Nhân viên tiêu biểu vượt khó vươn lên Nhân viên Khai thác - Trung tâm Khai thác vận chuyển TTP. Phan Thiết
 • Anh Lê Văn Hoàng - DH Anh Lê Văn Hoàng - DH "Nhân viên BĐVHX" quý 2/2018 Bưu cục phát Tuy Phong, BĐH Tuy Phong
 • Anh Võ Thanh Tuấn - DH Anh Võ Thanh Tuấn - DH "Bưu tá xã" quý 2/2018 Bưu tá - Bưu cục phát Bắc Bình - BĐH Bắc Bình
 • Chú Huỳnh Quốc Linh - DH Chú Huỳnh Quốc Linh - DH "Bưu tá tận tụy" quý 2/2018 Bưu tá xã - Bưu cục loại 3 Lương Sơn - BĐH Bắc Bình
 • Anh Cao Ngọc Thuần - DH Anh Cao Ngọc Thuần - DH "Khai thác viên giỏi" quý 2/2018 Công nhân khai thác - Bưu cục phát Phú Quý - BĐH Phú Quý
 • Chị Nguyễn Thị Dương - DH Chị Nguyễn Thị Dương - DH "Lao động bán hàng giỏi" quý 2/2018 Giao dịch viên - BĐH Phú Quý
 • Chị Nguyễn Thị Kim Xuân - DH Chị Nguyễn Thị Kim Xuân - DH "Lao động bán hàng giỏi" quý 2/2018 Giao dịch viên - Bưu cục loại 3 Lương Sơn - BĐH Bắc Bình
 • Anh Đinh Việt Hùng - Khen thưởng Giám đốc đơn vị hoàn thành KH được giao quý 2/2018 Anh Đinh Việt Hùng - Khen thưởng Giám đốc đơn vị hoàn thành KH được giao quý 2/2018 Giám đốc BĐH Hàm Thuận Bắc
 • Anh Châu Quốc Việt - Khen thưởng Giám đốc đơn vị hoàn thành KH được giao quý 2/2018 Anh Châu Quốc Việt - Khen thưởng Giám đốc đơn vị hoàn thành KH được giao quý 2/2018 Giám đốc BĐH Hàm Thuận Nam
 • Anh Châu Ngọc Thu - Khen thưởng Giám đốc đơn vị hoàn thành KH được giao quý 2/2018 Anh Châu Ngọc Thu - Khen thưởng Giám đốc đơn vị hoàn thành KH được giao quý 2/2018 Giám đốc BĐH Phú Quý
 • Anh Trịnh Văn Tiến - Khen thưởng Giám đốc đơn vị hoàn thành KH được giao quý 2/2018 Anh Trịnh Văn Tiến - Khen thưởng Giám đốc đơn vị hoàn thành KH được giao quý 2/2018 Giám đốc BĐH Hàm Tân
 • Anh Dương Thế Hà - Khen thưởng Giám đốc đơn vị hoàn thành KH được giao quý 2/2018 Anh Dương Thế Hà - Khen thưởng Giám đốc đơn vị hoàn thành KH được giao quý 2/2018 Giám đốc BĐH Tánh Linh
 • Chị Vũ Thị Doan - DH Chị Vũ Thị Doan - DH "Nhân viên BĐVHX" quý 2/2018 Nhân viên BĐVHX - VHX Sông Bình - BĐH Bắc Bình
 • Chị Nguyễn Thị Tú - DH Chị Nguyễn Thị Tú - DH "Nhân viên BĐVHX" quý 2/2018 Nhân viên BĐVHX - VHX Nghị Đức - BĐH Tánh Linh
 • Chị Trần Thị Kim Phượng - DH Chị Trần Thị Kim Phượng - DH "Bưu tá xã" quý 2/2018 Bưu tá xã - Bưu cục phát Phú Quý - BĐH Phú Quý
 • Anh Phan Thanh Nhàn - DH Anh Phan Thanh Nhàn - DH "Bưu tá xã" quý 2/2018 Bưu tá xã - Bưu cục phát Phan Thiết - Trung tâm KTVC Phan Thiết
 • Chú Lê Quang Trọng - DH Chú Lê Quang Trọng - DH "Bưu tá tận tụy" quý 2/2018 Bưu tá - Bưu cục phát Phan Thiết - Trung Tâm KTVC Phan Thiết
 • Anh Võ Thanh Bình - DH Anh Võ Thanh Bình - DH " Vận chuyển bưu chính giỏi" quý 2/2018 Bưu tá xã - Bưu cục phát Tuy Phong - BĐH Tuy Phong
 • Chị Đào Thị Thúy Hà - DH Chị Đào Thị Thúy Hà - DH "Khai thác viên giỏi quý 2/2018 Công nhân khai thác - Bưu cục phát Bắc Bình - BĐH Bắc Bình
 • Chị Đặng Thị Thanh Thủy - DH Chị Đặng Thị Thanh Thủy - DH "Lao động bán hàng giỏi" quý 2/2018 Giao dịch viên - Bưu cục loại 2 Bắc Bình - BĐH Bắc Bình
 • Chị Phạm Thị Sửu - DH Chị Phạm Thị Sửu - DH "Lao động bán hàng giỏi" quý 2/2018 Nhân viên kinh doanh - Tổ tiếp thị bán hàng - BĐH Tánh Linh
 • Anh Nguyễn Thịnh - Khen thưởng giai đoạn 2016-2017 Anh Nguyễn Thịnh - Khen thưởng giai đoạn 2016-2017 Giám đốc BĐTX La Gi
 • Anh Châu Ngọc Thu - Khen thưởng giai đoạn 2016-2017 Anh Châu Ngọc Thu - Khen thưởng giai đoạn 2016-2017 Giám đốc BĐH Phú Quý
 • Chị Đinh Thị Thanh Hiền - Khen thưởng thành tích chương trình thi đua Chị Đinh Thị Thanh Hiền - Khen thưởng thành tích chương trình thi đua "Bưu cục kiểu mẫu GDV chuyên nghiệp" quý 2/2018 Giao dịch viên - Bưu cục loại 2 La Gi - BĐTX La Gi
 • Chị Nguyễn Vũ Sông Hằng - Khen thưởng thành tích chương trình thi đua Chị Nguyễn Vũ Sông Hằng - Khen thưởng thành tích chương trình thi đua "Bưu cục kiểu mẫu GDV chuyên nghiệp" quý 1/2018 Giao dịch viên - Bưu cục loại 1 Phan Thiết 1 - BĐTP Phan Thiết
 • Chị Nguyễn Thị Nhi - Khen thưởng tập thể & cá nhân thực hiện tốt chỉ tiêu DT BĐVHX quý 1/2018 Chị Nguyễn Thị Nhi - Khen thưởng tập thể & cá nhân thực hiện tốt chỉ tiêu DT BĐVHX quý 1/2018 Nhân viên BĐVHX - VHX Hồng Sơn - BĐH Hàm Thuận Bắc
 • Chị Đỗ Thị Yến Nhi - Khen thưởng tập thể & cá nhân thực hiện tốt chỉ tiêu DT BĐVHX quý 1/2018 Chị Đỗ Thị Yến Nhi - Khen thưởng tập thể & cá nhân thực hiện tốt chỉ tiêu DT BĐVHX quý 1/2018 Nhân viên BĐVH - VHX Hàm Đức 2- BĐH Hàm Thuận Bắc
 • Chị Vũ Thị Mộng Huyền - Khen thưởng tập thể & cá nhân thực hiện tốt chỉ tiêu DT BĐVHX quý 1/2018 Chị Vũ Thị Mộng Huyền - Khen thưởng tập thể & cá nhân thực hiện tốt chỉ tiêu DT BĐVHX quý 1/2018 Nhân viên BĐVHX - VHX Tân Phúc - BĐH Hàm Tân
 • Chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm - Khen thưởng tập thể & cá nhân thực hiện tốt chỉ tiêu DT BĐVHX quý 1/2018 Chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm - Khen thưởng tập thể & cá nhân thực hiện tốt chỉ tiêu DT BĐVHX quý 1/2018 Nhân viên BĐVHX - VHX Hàm Mỹ - BĐH Hàm Thuận Nam
 • Chị Nguyễn Minh Trang - Khen thưởng tập thể & cá nhân thực hiện tốt chỉ tiêu DT BĐVHX quý 1/2018 Chị Nguyễn Minh Trang - Khen thưởng tập thể & cá nhân thực hiện tốt chỉ tiêu DT BĐVHX quý 1/2018 Nhân viên kinh doanh - Tổ tiếp thị bán hàng - BĐH Hàm Thuận Bắc
 • Chị Hoàng Thị Phượng - Khen thưởng tập thể & cá nhân thực hiện tốt chỉ tiêu DT BĐVHX quý 1/2018 Chị Hoàng Thị Phượng - Khen thưởng tập thể & cá nhân thực hiện tốt chỉ tiêu DT BĐVHX quý 1/2018 Nhân viên kinh doanh - Tổ tiếp thị bán hàng - BĐH hàm Tân
 • Chị Nguyễn Thị Duy Trâm - Khen thưởng tập thể & cá nhân thực hiện tốt chỉ tiêu DT BĐVHX quý 1/2018 Chị Nguyễn Thị Duy Trâm - Khen thưởng tập thể & cá nhân thực hiện tốt chỉ tiêu DT BĐVHX quý 1/2018 Nhân viên kinh doanh - Tổ tiếp thị bán hàng - BĐH Hàm Thuận Nam (chuyển quản VHX)
 • Chị Ngô Thị Hồng Liễu - DH Chị Ngô Thị Hồng Liễu - DH "Nhân viên BĐVHX" quý 1/2018 Nhân viên BĐVHX - VHX Bình Tân - BĐTX La Gi
 • Chị Võ Thế Thị Hoài Nhung - DH Chị Võ Thế Thị Hoài Nhung - DH "Nhân viên BĐVHX" quý 1/2018 Nhân viên BĐVHX - VHX Hòa Phú - BĐH Tuy Phong
 • Anh Nguyễn Văn Sơn - DH Anh Nguyễn Văn Sơn - DH "Bưu tá xã" quý 1/2018 Bưu tá xã - Bưu cục phát Phan Thiết - Trung tâm khai thác vận chuyển
 • Chú Mai Hữu Em - DH Chú Mai Hữu Em - DH "Bưu tá xã" quý 1/2018 Bưu tá xã - Bưu cục phát Tánh Linh - BĐH Tánh Linh
 • Chú Nguyễn Thanh Long - DH Chú Nguyễn Thanh Long - DH "Bưu tá tận tụy" quý 1/2018 Bưu tá - Bưu cục phát Hàm Tân - BĐH Hàm Tân
 • Anh Trương Thế Hiển - DH Anh Trương Thế Hiển - DH "Bưu tá tận tụy" quý 1/2018 Bưu tá - Bưu cục phát Phan Thiết - Trung tâm khai thác vận chuyển
 • Anh Võ Thanh Tuấn - DH Anh Võ Thanh Tuấn - DH "Vận chuyển bưu chính giỏi" quý 1/2018 Bưu tá - Bưu cục phát Bắc Bình - BĐH Bắc Bình
 • Anh Võ Thanh Bình - DH Anh Võ Thanh Bình - DH "Vận chuyển bưu chính giỏi" quý 1/2018 Bưu tá xã - Bưu cục phát Tuy Phong - BĐH Tuy Phong
 • Chị Lê Thị Phi Loan - DH Chị Lê Thị Phi Loan - DH "Khai thác viên giỏi" quý 1/2018 Công nhân khai thác - Bưu cục phát La Gi - BĐTX La Gi
 • Chị Đào Thị Thúy Hà - DH Chị Đào Thị Thúy Hà - DH "Khai thác viên giỏi" quý 1/2018 Công nhân khai thác - Bưu cục phát Bắc Bình - BĐH Bắc Bình
 • Chị Dương Thị Ngọc Thúy - DH Chị Dương Thị Ngọc Thúy - DH "Lao động bán hàng giỏi" quý 1/2018 Nhân viên kinh doanh - Tổ tiếp thị bán hàng - BĐH Bắc Bình
 • Chị Nguyễn Thị Hoa Thơm - DH Chị Nguyễn Thị Hoa Thơm - DH "Lao động bán hàng giỏi" quý 1/2018 Nhân viên kinh doanh - Tổ tiếp thị bán hàng - BĐTX La Gi
 • Anh Châu Ngọc Thu - Khen thưởng Giám Đốc đơn vị hoành thành KH được giao quý 1/2018 Anh Châu Ngọc Thu - Khen thưởng Giám Đốc đơn vị hoành thành KH được giao quý 1/2018 Giám Đốc BĐH Phú Quý
 • Anh Dương Thế Hà - Khen thưởng Giám Đốc đơn vị hoàn thành KH được giao quý 1/2018 Anh Dương Thế Hà - Khen thưởng Giám Đốc đơn vị hoàn thành KH được giao quý 1/2018 Giám Đốc BĐH Tánh Linh
 • Chị Vũ Thị Mộng Huyền - DH Chị Vũ Thị Mộng Huyền - DH "Nhân viên BĐVHX" quý 1/2018 Nhân viên BĐVHX - VHX Phan Hòa - BĐH Bắc Bình
 • Chị Lê Thị Hồng Thiệp - DH Chị Lê Thị Hồng Thiệp - DH "Nhân viên BĐVHX" quý 1/2018 Nhân viên BĐVHX - VHX Chí Công - BĐH Tuy Phong
 • Chị Trần Thị Kim Phượng - DH Chị Trần Thị Kim Phượng - DH "Bưu tá xã" quý 1/2018 Bưu tá xã - Bưu cục phát Phú Quý - BĐH Phú Quý
 • Chị Bùi Thị Thu Thảo - DH Chị Bùi Thị Thu Thảo - DH "Bưu tá xã" quý 1/2018 Bưu tá xã - Bưu cục loại 3 Lương Sơn - BĐH Bắc Bình
 • Anh Võ Thanh Phú - DH Anh Võ Thanh Phú - DH "Bưu tá tận tụy" quý 1/2018 Bưu tá xã - Bưu cục phát Bắc Bình - BĐH Bắc Bình
 • Chị Trần Thị Thanh Tâm - DH Chị Trần Thị Thanh Tâm - DH "Lao động bán hàng giỏi" quý 1/2018 Nhân viên kinhd doanh - Tổ tiếp thị bán hàng - BĐTX La Gi
 • Anh Nguyễn Mạnh Phú - DH Anh Nguyễn Mạnh Phú - DH "Vận chuyển bưu chính giỏi" quý 1/2018 Bưu tá - VHX Tân An - BDDTX La Gi
 • Chị Hồ Thị Diệu - DH Chị Hồ Thị Diệu - DH "Lao động bán hàng giỏi" quý 1/2018 Giao dịch viên - Bưu cục 3 Vĩnh Tân - BĐH Tuy Phong
 • Chị Nguyễn Thị Minh Doanh - DH Chị Nguyễn Thị Minh Doanh - DH "Khai thác viên giỏi" quý 1/2018 Khai thác viên - Bưu cục phát - BĐH Tuy Phong - BĐT Bình Thuận
 • Chị Nguyễn Thị Duy Trâm - DH Chị Nguyễn Thị Duy Trâm - DH "Lao động bán hàng giỏi" quý 3/2018 Nhân viên kinh doanh, Tổ tiếp thị bán hàng, BĐH Hàm Thuận Nam, BĐT Bình Thuận
 • Anh Nguyễn Ngọc Cường - Danh hiệu Anh Nguyễn Ngọc Cường - Danh hiệu "Lao động vận chuyển bưu chính giỏi" quý 3/2018 Nhân viên phát xã, Bưu cục loại 3 Tân Minh, BĐH Hàm Tân, BĐT Bình Thuận
 • Chị Phạm Thị Phương Kiều - Khen thưởng Chị Phạm Thị Phương Kiều - Khen thưởng "Nhâm viên điểm BĐVHX" đạt thành tích xuất sắc trong công tác quý 3/2018 Nhân viên BĐVHX, VHX Đức Phú, BĐH Tánh Linh, BĐT Bình Thuận
 • Chị Lê Thị Lan - Khen thưởng Chị Lê Thị Lan - Khen thưởng "Nhân viên điểm BĐVHX" đạt thành tích xuất sắc trong công tác quý 3/2018 Nhân viên BĐVHX, VHX Mê Pu, BĐH Đức Linh, BĐT Bình Thuận
 • Anh Mai Văn Mùi - Khen thưởng Anh Mai Văn Mùi - Khen thưởng "Bưu tá, lao động phát xã" đạt thành tích xuất sắc trong công tác quý 3/2018 Bưu tá, Bưu cục loại 3 Đức tài, BĐH Đức Linh, BĐT Bình Thuận
 • Anh Nguyễn Hoàng Huy - DH Anh Nguyễn Hoàng Huy - DH "Khai thác viên giỏi" quý 3/2018 Công nhân khai thác, Bưu cục phát, BĐH Đức Linh, BĐT Bình Thuận
 • Anh Phan Trung Kiên - DH Anh Phan Trung Kiên - DH "Bưu tá tận tụy" quý 3/2018 Bưu cục phát Phan Thiết, Trung tâm khai thác vận chuyển TP. Phan Thiết, BĐT Bình Thuận
 • Chị Ngô Thị Mỹ Hà - Khen thưởng Chị Ngô Thị Mỹ Hà - Khen thưởng "Bưu tá xã, lao động phát xã" đạt thành ích xuất sắc trong công tác quý 3/2018 Nhân viên phát xã Phan Rí Thành, BĐH Bắc Bình, BĐT Bình Thuận
 • Chị Nguyễn Thị Kim Xuân - Danh hiệu Chị Nguyễn Thị Kim Xuân - Danh hiệu "Giao dịch viên chuyên nghiệp" quý 3/2018 Giao dịch viên, Bưu cục Lương Sơn, BĐH Bắc Bình, BĐT Bình Thuận
 • Chị Huỳnh Thị Nga - Danh hiệu Chị Huỳnh Thị Nga - Danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gia đoạn 2015-2018 Giám đốc BĐH Bắc Bình, BĐT Bình Thuận
 • Chị Hồ Thị Diệu - Danh hiệu Chị Hồ Thị Diệu - Danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2015-2018 Giao dịch viên, BĐH Tuy Phong, BĐT Bình Thuận
 • Chị Trần Thị Thanh Tâm - Danh hiệu Chị Trần Thị Thanh Tâm - Danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2015-2018 Nhân viên kinh doanh, BĐTX La Gi, BĐT Bình Thuận

GÓP Ý NỘI DUNG

donggopnoidung@vnpost.vn Guicaniemtin rất hoan nghênh độc giả gửi bài viết, thông tin và góp ý cho chúng tôi.

HỖ TRỢ TÀI KHOẢN

hotrotaikhoan@vnpost.vn Guicaniemtin luôn sẵn sàng giải đáp và hỗ trợ mọi vướng mắc của độc giả về tài khoản trong quá trình sử dụng Website.