Sự kiện nổi bật của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam năm 2015

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM TRONG NĂM 2015

 

1. Kiện toàn tổ chức, bộ máy

- Triển khai kiện toàn tổ chức, bộ máy theo QĐ 09/QĐ-TTg của Bộ TTTT

Hoàn thiện và trình Bộ TTTT ban hành Điều lệ hoạt động TCT.

Kiện toàn nhân sự Lãnh đạo TCT.

Hoàn thiện thủ tục liên quan đến việc thành lập, thông báo hoạt động chi nhánh, giải thể các Bưu điện khu vực, thành lập mới các đơn vị trực thuộc tại các đơn vị HTPT.

- Triển khai phương án đổi mới tổ chức sản xuất của BĐTP. Hà Nội, Công ty PHBCTrung ương.

- Triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ: đào tạo kỹ năng quản lý SXKD tại đơn vị (khoá 1, 2); đào tạo giao dịch viên, tập huấn kỹ năng bán hàng BCCP...

- Hoàn thiện các thủ tục thuyết trình Bộ TTTT, các Bộ ngành liên quan và đã được Thủ tướng Chính phủ xét công nhận TCT là doanh nghiệp hạng đặc biệt.

 

       2. Cơ chế chính sách và quy chế, quy định nội bộ

- Triển khai các nội dung kiện toàn tổ chức, bộ máy của TCT theo mô hình mới.

Báo cáo Bộ TTTT kiện toàn nhân sự HĐTV, Ban TGĐ, KTT TCT.

Hoàn thiện và trình Bộ TTTT điều lệ tổ chức hoạt đông của TCT.

Triển khai phương án đổi mới tổ chức quản lý, SXKD Bưu điện thành phố Hà Nội.

Đánh giá tình hình triển khai thí điểm quy chế phân phối thu nhập tại 05 đơn vị và xây dựng kế hoạch triển khai tiếp theo.

Xây dựng phương án phân phối thu nhập đối với đội ngũ Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng các đơn vị HTPT và triển khai trả lương từ tháng 1/2015.

 

3. Thúc đẩy kinh doanh, phát triển các dịch vụ BCCP

- Tăng cường công tác tiếp thị, phát triển khách hàng trên toàn mạng lưới.

- Triển khai chương trình hỗ trợ thúc đẩy kinh doanh dịch vụ EMS.

- Đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ quốc tế: thành lập tổ công tác phát triển KD dịch vụ quốc tế, trao đổi với các đối tác phát triển dịch vụ chuyển tiếp hàng quá giang quốc tế, trao đổi với Bưu chính các nước về biện pháp tăng sản lượng dịch vụ trao đổi …

- Tiếp tục duy trì và mở rộng cung cấp dịch vụ chuyển phát trong lĩnh vực HCC: triển khai dịch vụ chuyển phát lý lịch tư pháp, dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát giấy phép lái xe… Kết quả 06 tháng đầu năm, chuyển phát dịch vụ HCC đạt trên 30 tỷ đồng (trong đó chuyển phát CMND chiếm tỷ trọng cao nhất, doanh thu gần 12 tỷ đồng)

- Thực hiện điều chỉnh và ban hành cước: cước đối với hàng chuyển tiếp, cước thư cổ đông, điều chỉnh phụ phí xăng dầu, điều chỉnh cơ chế phân chia doanh thu đối với các dịch vụ (Bưu phẩm đảm bảo, Bưu kiện, Bưu chính ủy thác)…

 

4. Thúc đẩy kinh doanh, phát triển các dịch vụ TCBC

- Triển khai chương trình thúc đẩy kinh doanh dịch vụ TKBĐ: thực hiện phân nhóm các đơn vị, phân bổ nguồn lực để phát triển dịch vụ theo địa bàn, đã tạo thuận lợi và chủ động cho các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

- Triển khai hiệu quả các dịch vụ tín dụng tiêu dùng trên mạng lưới như cho vay hưu trí, tín dụng hưu trí, tín dụng tiêu dùng vi mô.

- Mở rộng dịch vụ thu hộ, chi hộ: mở rộng địa bàn thu hộ tiền điện, ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ với các đối tác như HSBC, Home Credit…

- Ban hành quy định dịch vụ chuyển tiền bưu điện, tổ chức triển khai thực hiện

- Dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: ban hành văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị trên mạng lưới về cung cấp dịch vụ, đảm bảo hiệu quả; đã tổ chức chi trả tại 12 huyện trên địa bàn Hà Nội và triển khai thí điểm tại 01 quận và 01 huyện của TP Hồ Chí Minh từ 1/7/2015.

- Triển khai chi trả gói trợ giúp xã hội tại 04 tỉnh (Hà Giang, Quảng Nam, Trà Vinh, Lâm Đồng) từ 1/7/2015.

 

5. Thúc đẩy kinh doanh, phát triển các dịch vụ: PPTT

- Hướng dẫn các đơn vị tổ chức lực lượng bán hàng, xây dựng cơ chế nội bộ để thúc đẩy kinh doanh các dịch vụ phân phối hàng hóa.

- Hỗ trợ trực tiếp triển khai kinh doanh tại một số địa bàn.

- Xây dựng và hướng dẫn các đơn vị triển khai các dịch vụ: Tủ sách điện tử, mở rộng cung cấp dịch vụ trên hệ thống Bông sen, phát hành sách…  

- Bám sát, chấn chỉnh và đôn đốc các đơn vị triển khai phân phối hàng tiêu dùng của BT Group, hướng dẫn triển khai chương trình hỗ trợ bán hàng BT

 

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm BĐ-VHX

- Tổ chức sửa chữa, khang trang, thay thế biển hiệu tại điểm BĐ-VX theo 02 đợt với tổng chi phí lên tới 12,8 tỷ đồng, trong đó, cải tạo sửa chữa 420 điểm, thay thế biển hiệu tại 54 điểm của 08 Bưu điện tỉnh, thành phố.

- Năm 2015 là năm đầu tiên giao KH đối với điểm BĐ-VHX với tổng doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, kết quả bình quân đạt 40 tỷ đồng/tháng.

- Xây dựng phương án thí điểm mô hình BĐ-VHX kinh doanh đa dịch vụ và triển khai tại 232 điểm trên toàn mạng lưới.

- Triển khai dự án BMGF, chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở: đã hoàn thành cả 3 bước của dự án BMGF tại 1.000 điểm BĐ-VHX, triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia.

- Cơ chế hỗ trợ nhân viên điểm BĐ-VHX: hỗ trợ mua BHXH, BHYT tự nguyện đối với 100% nhân viên, tổ chức hướng dẫn, đào tạo trực tiếp về phát triển kinh doanh, cơ chế bán hàng.

 

7. Quản lý và nâng cao chất lượng

- Ban hành kịch bản kiểm soát chất lượng năm 2015, kế hoạch kiểm tra toàn diện công tác chất lượng năm 2015.

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy chuyên viên quản lý chất lượng và kiểm soát viên tập trung trên mạng lưới, ban hành cơ chế hỗ trợ hoạt động đối với đội ngũ làm công tác chất lượng.

- Phối hợp với Vụ Bưu chính (Bộ TTTT) kiểm tra chất lượng dịch vụ BCCI và kiểm tra định kỳ chất lượng tại 12 đơn vị.

- Duy trì họp rà soát công tác chất lượng hàng tuần, nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị trong việc tuân thủ và đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng.

 

8. Lĩnh vực tài chính kế toán

Triển khai công tác quyết toán năm 2014.

Báo cáo Bộ TT&TT tình hình tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước năm 2014.

Báo cáo Bộ Tài chính về kết quả xử lý nhà đất của Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Liên Việt chuẩn hóa các quy định liên quan đến bảo quản an toàn tiền trong quá trình giao nhận, thu gom, tiếp quỹ; giải quyết tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai tại 16 BĐT.

Tổ chức hướng dẫn triển khai công tác tài chính kế toán đối với dịch vụ PHBC, chuyển tiền quốc tế.

 

9. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản

- Trình Bộ TT&TT phê duyệt danh mục dự án đầu tư nhóm A, B năm 2015 để làm cơ sở xây dựng, giao kế hoạch đầu tư năm 2015 trong tháng 3/2015.

- Ban hành Quy định về phân cấp và uỷ quyền trong công tác đầu tư xây dựng của Tổng công ty theo mô hình mới.

- Chỉ đạo các đơn vị nâng cấp trung tâm khai thác chia chọn cấp tỉnh, khang trang, cải tạo bưu cục theo hệ thống nhận diện thương hiệu của TCT.

- Tập trung chỉ đạo, đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm: dự án MPITS, dự án xây dựng các Trung tâm KTCC tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, xây dựng trung tâm khai thác chia chọnTTKTCC tại các tỉnh trọng điểm về BCCP, các dự án đầu tư trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh trên mạng lướI.

 

10. Lĩnh vực công nghệ thông tin

- Tập trung điều chỉnh, xây dựng mới các ứng dụng CNTT phục vụ quản lý, điều hành dịch vụ như phần mềm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, nâng cấp phần mềm BCCP, hoàn thiện các chức năng Cash@Post; nâng cấp phần mềm kiểm soát chất lượng….

 

11. Triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu

Ban hành Quy định về truyền thông và quảng cáo sản phẩm, dịch vụ tại các điểm giao dịch và công trình kiến trúc.

 

12. Tem Bưu chính

- Tổ chức in và phát hành đặc biệt bộ tem “Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới”.

Tham gia Ban giám khảo chấm thi mẫu thiết kế bộ tem “Chào mừng Cộng đồng ASEAN” tại Thái Lan, mẫu thiết kế tem và dấu kỷ niệm của Việt Nam đạt giải Nhất và giải Nhì cuộc thi.

 

13. Hợp tác quốc tế

Tổ chức Chương trình kết nối doanh nghiệp Bưu chính Việt Nam - Nhật Bản; Tổ chức chương trình Hội thảo liên kết mạng lưới TMĐT bưu chính toàn cầu.