Thành tích của Tổng công ty năm 2015


 

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3

GIAI ĐOẠN 2009 - 2013

 

 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son

trao huân chương Lao động hạng Ba giai đoạn 2009 - 2013 cho Tổng công ty

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CỜ THI ĐUA CHÍNH PHỦ NĂM 2015

 

 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng

trao cờ thi đua của Chính phủ năm 2015 cho Tổng công ty

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TOP 100 GIẢI THƯỞNG SAO VÀNG ĐẤT VIỆT

 

 

 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đạt Top 100 Sao vàng đất Việt