Thành tích của Tổng công ty năm 2016

CỜ THI ĐUA CHÍNH PHỦ

 

Tổng công ty nhận cờ thi đua của Chính phủ năm 2016