Bưu chính Italia giảm lãng phí giấy trong cung cấp dịch vụ

Bưu chính Italia (Poste Italiane) đang cố gắng trở nên xanh hơn trong quá trình cung cấp các dịch vụ bưu chính với sáng kiến “Vé xanh” mới của mình.

Với “Vé xanh”, khách hàng có thể “lấy số” mà không cần lấy vé. Hệ thống quản lý hàng đợi tiêu chuẩn của Poste Italiane (xem ảnh trên) mời khách hàng lấy vé in, sau đó phân bổ cho họ một vị trí trong hàng đợi cho các dịch vụ bưu chính hoặc tài chính bưu chính.


Theo hệ thống “Vé xanh”, khách hàng có thể chọn tùy chọn không cần giấy tờ bằng cách quét mã QR tại điểm bán vé. Hệ thống mới đang được thử nghiệm tại 45 bưu cục.

Khái niệm “Vé xanh” được tạo ra như một phần của chương trình “Libera il tuo talento” của Poste Italiane - “Giải phóng tài năng của bạn” - khuyến khích sự đổi mới giữa các nhân viên của bưu điện. Ý tưởng được lựa chọn từ hơn 50 đề xuất được gửi bởi hơn 300 người tham gia của sáng kiến. Tất cả các đề xuất đều liên quan đến khái niệm bền vững.