• Trung tâm Dịch vụ khách hàng
 • Ban Kỹ thuật-Công nghệ
 • Ban Tem Bưu chính
 • Trung tâm Đối soát
 • Ban Tuyên giáo - Truyền thông
 • Ban Quản lý dự án các công trình Bưu điện
 • Trung tâm Công nghệ thông tin
 • Hội trường
 • Ban quản lý tòa nhà
 • Phòng Y tế
 • Studio
 • Ban Kiểm tra-Pháp chế
 • Ban Nghiên cứu phát triển và Thương hiệu
 • Công đoàn Tổng công ty
 • Ban Kế hoạch - Đầu tư
 • Ban Tài chính - Kế toán
 • Ban Hành chính công
 • Ban Đề án Trung gian thanh toán và Fintech
 • Ban Dịch vụ Bưu chính
 • Ban Quản lý Chất lượng
 • Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực
 • Trung tâm kinh doanh Logistics
 • Lãnh đạo TCT
 • Văn phòng Tổng công ty
 • Phòng họp 1
 • Ban Dịch vụ Tài chính Bưu chính
 • Ban Kinh doanh Phân phối, Truyền thông
 • Ban Kiểm toán nội bộ
 • Phòng họp
 • Phòng Lap
- Giám đốc: Ông Nguyễn Thế Anh
- Phó Giám đốc: Bà Trần Thị Thu Thủy
- E-mail: cskh@vnpost.vn
. Trưởng ban: Bà Vũ Thanh Xuân
Phó Trưởng ban: Ông Lê Vân Phương
Ban Tem bưu chính (TBC) là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành công tác sản xuất và cung ứng tem bưu chính, tổ chức thiết kế, in ấn và phát hành, kinh doanh tem, ấn phẩm tem, cung ứng Tem cước phí trên toàn mạng lưới.
- Trưởng ban: Bà Ngô Hoài Thanh
- Phó Trưởng ban: Bà Hoàng Thị Bích Vân
- E-mail: tembc@vnpost.vn
- Trưởng Trung tâm: Bà Phạm Thị Khang Trang
- Phó Trung tâm: Bà Phạm Thị Bích Ngọc
- E-mail: ttds@vnpost.vn
- Trưởng ban: Phó Tổng giám đốc - Ông Lê Quốc Anh
- Phó Trưởng ban: Ông Nghiêm Tuấn Anh (thường trực)
- E-mail: tgtt@vnpost.vn
- Giám đốc: Ông Nguyễn Duy Huyến
- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ông Trịnh Hùng Cường
- E-mail: qlda@vnpost.vn
Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành và thừa lệnh Tổng giám đốc điều hành lĩnh vực CNTT của Tổng công ty
- Giám đốc: Ông Vũ Kiêm Văn
- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Tuệ Linh, Ông Mai Thành Huyên, Ông Đoàn Hữu Hậu
- E-mail: cntt@vnpost.vn
- Trưởng ban: Phó Tổng giám đốc - Ông Nguyễn Minh Đức
- Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Tiến (thường trực), Ông Trần Việt Anh, Bà Nguyễn Thị Thanh Giang
- E-mail: thanhtra@vnpost.vn
- Trưởng ban: Phan Trọng Lê
- Phó Trưởng ban: Bà Đỗ Lan Phương, Ông Đinh Toàn Thắng
- E-mail: ncptth@vnpost.vn
- Trưởng ban: Ông Nguyễn Hữu Hiền
- Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Thế Hùng, Ông Nguyễn Huy Luân
- E-mail: khdt@vnpost.vn
Ban Tài chính kế toán (TCKT) là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành và thừa lệnh Tổng giám đốc điều hành công tác tài chính, kế toán, thống kê của Tổng công ty
- Trưởng ban: Bà Tạ Thị Mai Anh (Kế toán trưởng)
- Phó Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Hồng Lan, Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Bà Nguyễn Thị Thu Hương
- E-mail: tckt@vnpost.vn
Ban Hành Chính công (HCC) là đơn vị chuyên môn, tham mưu giúp việc Lãnh đạo Tổng công ty trong việc triển khai các dịch vụ hành chính công, bao gồm triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg, triển khai đề án hành chính công, triển khai các nội dung liên quan đến việc tham gia chính phủ điện tử, chính quyền điện tử của Tổng công ty và các nhiệm vụ khác được giao.
- Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Trường
- Phó Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Việt Hồng
- E-mail: hcc@vnpost.vn
Ban Đề án Trung gian thanh toán và Fintech là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Tổng công ty trong công tác tổ chức, quản lý và thừa lệnh Tổng giám đốc quản lý, điều hành, phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán và Fintech của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
Ban Dịch vụ bưu chính (DVBC) là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành và thừa lệnh Tổng giám đốc quản lý điều hành mạng lưới, công tác kinh doanh dịch vụ Bưu chính chuyển phát trong nước & Quốc tế của Tổng công ty
- Trưởng ban: Ông Nguyễn Hồng Long
- Phó Trưởng ban: Bà Chu Quỳnh Anh
- E-mail: dvbc@vnpost.vn
- Trưởng ban: Bà Phan Thị Anh Xuân
- Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Ngọc Hoằng
- E-mail: qlcl@vnpost.vn
Ban Tổ chức- Lao động (TCLĐ) là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Đảng ủy TCT, Ban thường vụ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc trong các lĩnh vực: Công tác xây dựng đảng, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương, đào tạo, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của Tổng công ty và thừa lệnh Tổng giám đốc điều hành những lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ nêu trên.
- Trưởng ban: Ông Trần Cao Hoài
- Phó Trưởng ban: Ông Vũ Văn Cường, Bà Phan Thị Hồng Minh
- E-mail: tcld@vnpost.vn
- Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Vân Anh
- Phó Chánh Văn phòng: Ông Đỗ Văn Thủy, Bà Bùi Thị Hồng Thắm, Ông Ninh Quang Hải, Ông Nguyễn Anh Tuấn
- E-mail: vanphong@vnpost.vn
- Trưởng ban: Ông Trần Chí Trung
- Phó Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Ông Nguyễn Văn Trường, Ông Đỗ Quang Đạo
- E-mail: tcbc@vnpost.vn
- Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Tuấn Cương, Ông Hoàng Mạnh Huyên
- E-mail: pptt@vnpost.vn
- Phó Trưởng ban: Ông Lê Anh Dũng
Danh bạ